واحد کارشناسی

واحد کارشناسی

شرح وظایف واحد کارشناسی

  • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات
  • ارسال و اعلام وصول مدارک دانشجویان انتقالی از دانشگاه به سایر دانشگاه ها پس از تسویه حساب
  • اعلام دانش آموختگی و یا انصراف و اخراج دانشجویان به حوزه وظیفه عمومی
  • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه (خانم بختیاری)اتاق شماره 38
  • تنظیم دستور جلسات کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه(آقای اظهری)اتاق شماره 35
  • صدور کارت دانشجویی(آقای عسگری پور)اتاق شماره 35
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحد های ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
  • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
  • بررسی درخواست تغییر رشته داخلی و ارجاع به شورای آموزشی جهت اخذ تصمیم نهایی
  • بررسی و محاسبه تعهدات آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند