شرح وظایف واحد کارشناسی

  • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.
  • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا (خانم بختیاری).
  • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه (خانم بختیاری).
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحد های ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
  • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند