برنامه ریزی برای ثبت نام ازپذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی ونظارت بر فرآیند ثبت نام از اهم فعالیت های این بخش است
این فرآیند هر ساله با استعلام ظرفیت پذیرش دانشجواز سازمان سنجش آموزش کشور در نیم سال اول سال تحصیلی قبل از پذیرش،آغازو با آماده سازی ساختارهای نرم افزاری و سامانه ای و همچنین هماهنگی واحدهای مختلف درون و برون دانشگاهی در طی نیمسال دوم ادامه یافته و ضمن نظارت بر فرآیند ثبت نام در سنوات گذشته و ارزیابی آن، در نهایت در آغاز هر سال تحصیلی منجر به ثبت نام از پذیرفته شدگان می گردد.
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند