شرح وظایف واحد رایانه

  • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
  • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.
  • همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و ... (آقای رضایی).
  • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس براساس برنامه ها و سر فصل های مصوب.
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحد های ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
  • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند