دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه

  • ثبت کلیه نامه های وارده و صادره
  • پاسخگویی به سوالات دانشجویان در خصوص ارسال و یا وصول نامه های ایشان
  • ارجاع نامه ها به دانشکده محل تحصیل دانشجو و واحد های مربوطه
تذکر مهم: جهت اطلاع از نتایج جلسات کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی و کمیته منتخب، به دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نمایید. دبیرخانه از پاسخگویی در این خصوص معذور می باشد.
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند