کارشناس واحد رایانه دانشکده های کشاورزی، علوم پایه، شیمی، پیرادامپزشکی، هنرومعماری، دانشکده های اقماری

مرضیه بیگلری
تحصیلات:  کارشناسی زبان و ادبیات عربی
ایمیل:  matin.biglari@yahoo.com
تلفن:  08138380954
تلفن داخلي:  359
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند