لیلا بارانچی
مسئول واحد رایانه
فهیمه سراج پویا
کارشناس واحد رایانه دانشکده های علوم انسانی، علوم اقتصادی، مهندسی
مرضیه بیگلری
کارشناس واحد رایانه دانشکده های کشاورزی، علوم پایه، شیمی، پیرادامپزشکی، هنرومعماری، دانشکده های اقماری
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند