هاله اسماعیلی
رئیس اداره دانش آموختگان
مرضیه قدمی
کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی
صدیقه کاظمی
کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور تاییدیه تحصیلی
فاطمه سیاهپوش
کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی
افسانه منتظری
اپراتور و تایپیست اداره دانش آموختگان
علی نظری
مسئول بایگانی دانش آموختگان- مسئول بایگانی دانشگاه های غیر انتفاعی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند