درباره ما

پرسنل مدیریت امور آموزشی

دکتر محمدرضا یوسف زاده چوسری
مدیر امور آموزشی
تحصیلات: دکتری علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 08138381091
تلفن داخلی: 388

حسینعلی اکبری
معاون امورآموزشی
تحصیلات: کارشناسی حقوق
تلفن: 08138381003
تلفن داخلی: 391

فاطمه معمری
مسئول واحد پذیرش و ثبت نام
تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی جبر
تلفن: 08138381410
تلفن داخلی: 389
هاله اسماعیلی
رئیس اداره دانش آموختگان
تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 08138380949
تلفن داخلی: 397
لیلا بارانچی
مسئول واحد رایانه
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
تلفن داخلی: 425
فاطمه عطریان
کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه و علوم ورزشی و تربیت بدنی و فنی و مهندسی تویسرکان
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تلفن داخلی: 392
زهرا بختیاری مجد
کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر و معماری و دانشگاه نهاوند و مدیریت و حسابداری رزن
تحصیلات: کارشناسی مدیریت آموزشی
تلفن داخلی: 390
مهدی عسگری پور
کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های فنی و مهندسی،شیمی،صنایع غذایی بهار و
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
تلفن داخلی: 387

مینو بیاتیان
کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
تلفن داخلی: 433

رضا محمدی
مسئول دفتر مدیر امور آموزشی
تحصیلات: فوق دیپلم
تلفن: 08138381091-Fax:08138380832
تلفن داخلی: 388

مرضیه قدمی
کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن داخلی: 397
صدیقه کاظمی
کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور تاییدیه تحصیلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
تلفن داخلی: 441

فاطمه سیاهپوش
کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشانسی تربیتی
تلفن داخلی: 397
حمیدرضا اظهری
کارشناس بازبینی امور آموزشی و پیشخوان خدمت- کارشناس صدور گواهی رتبه اداره دانش آموختگان
تحصیلات: کارشناسی شیمی کاربردی
تلفن داخلی: 387
فهیمه سراج پویا
کارشناس واحد رایانه دانشکده های علوم انسانی، علوم اقتصادی، مهندسی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
تلفن داخلی: 393

مرضیه بیگلری
کارشناس واحد رایانه دانشکده های کشاورزی، علوم پایه، شیمی، پیرادامپزشکی، هنرومعماری، دانشکده های اقماری
تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات عربی
تلفن: 08138380954
تلفن داخلی: 359

فرشته فرمانی
مسئول دبیر خانه
تحصیلات: دیپلم اقتصاد
تلفن داخلی: 442
شیرین شعبانی
متصدی امور دفتری دبیرخانه
تحصیلات: دیپلم ادبیات فارسی
تلفن داخلی: 442
افسانه منتظری
اپراتور و تایپیست اداره دانش آموختگان
تلفن داخلی: 398
علیرضا اصلانی
مسئول بایگانی جاری
تلفن داخلی: 395
علی نظری
مسئول بایگانی دانش آموختگان- مسئول بایگانی دانشگاه های غیر انتفاعی
تلفن داخلی: 477
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند