شرح وظایف اداره دانش آموختگان

  • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
  • ارسال تاییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی.
  • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.
  • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.
  • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحد های ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
  • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند